Læreplan
Publiceret den 17. januar 2010

1. Indledning

De 6 indsatsområder er: 
 
·        Barnets alsidige personlige udvikling 
·        Sociale kompetencer 
·        Sprog 
·        Krop og bevægelse 
·        Naturen og naturfænomener 

·        Kulturelle udtryksformer og værdier

Børnelands mål med vores læreplan er:    

Ø      Gennem legen at vække børnenes lyst/interesse til at lære indenfor de 6 indsats områder.
 
Ø      Samtidig er vi voksne bevidst om at være rollemodeller.
 
Ø      De voksne er bevidst om at være nærværende

 

2. Børnenes alsidige personlige udvikling

Målet for børnene er : 

 • At de udvikler selvværd og selvtillid.
 • At de udvikler forståelse for egne og andres følelser og behov.
 • At de udvikler nysgerrighed.
 • At de udvikler selvhjulpenhed.  

Den voksne handler ved at :

 • Aflæse børnenes stemning og respekterer børnenes følelser.
 • Hjælp til selvhjulpenhed (tøj af og på, vaske hænder m.m.).
 • Viser vi holder af dem og er nærværende.

 I praksis gør vi :

 • Vi opfordrer børnene til at have indflydelse på egen hverdag, eksempelvis hvem de gerne vil lege med, samt hvad de vil lege og hvor.
 • Vi giver vores børn ros i forhold til præstation.
 • Vi giver børnene ro til selvhjulpenhed … (tage tøj på m.m.).
 • Vi snakker meget om børnenes egne og andres følelser, og at forstå disse.
 • Vi giver børnene tid til at være.

 

3. Børnenes sociale kompentecer

Målet for børnene er :

v      At børnene indgår og danner fællesskaber.

v      At børnene danner venskaber.

v      At børnene lærer at begå sig og løse konflikter.

v      At børnene er aktiv deltager i hverdagen.

v      At børnene udvikler respekt for andre og omgivelserne.

 

Den voksne handler ved :

o        At skabe et trygt miljø for det enkelte barn og gruppen.

o        At give børnene medbestemmelse.

o        At støtte børnene i at løse konflikter.

o        At opfordre børnene til at deltage i fælles aktiviteter og støtte. børnene til selv at tage initiativ.

 

I praksis gør vi :

 • lader børnene prøve at løse deres konflikter selv, hvorefter vi træder til og vejleder hvis det er nødvendigt. (eksempelvis tager vi børnene til side   og taler om konflikten).
 • I hverdagen hjælper vi børnene med at dække bord, hente madkasser, rydde op på legepladsen og på stuerne.
 • Åbner på en fast stue om morgenen.
 • Spiser morgenmad hver dag til kl. 8,00-
 • Stuerne er opdelt så børnene kan lege flere forskellige steder.
 • Lader børnene lege fri leg.
 • Sætter fælles lege i gang.
 • Lader børnene bestemme selv hvem – og hvad de vil lege med.
 • Er ude hver dag.
 • Taler om at være ked af det, være glad m.m..

 

4. Børnenes sproglige udvikling

Målet for børnene er :

v      At børnene får lyst til at udtrykke sig overfor andre.

v      At udvikle børnenes sproglige kreativitet og evne til at kommunikere.

v      At børnene får et nuanceret sprog.

v      At børnene bliver bevidst om eget og andres kropssprog

 

Den voksne handler ved :

 • At give børnene mulighed og plads til at barnet kommer ” til orde ”.
 • At stimulere/støtte børnenes sproglige udvikling.
 • At koble kropssprog og det talte sprog sammen.

  

I praksis gør vi :

 • Prioriterer vi kommunikation og forhandling i den frie leg som udvikler fantasi og samarbejde (vi observerer forhandlingen og skride ind når den ikke længere magtes af børnene selv).
 • Læser højt
 • Holder samlinger (giver børnene mulighed for at fortælle).
 • Synger
 • Øver rim og remser
 • Laver sanglege
 • Øver begreber (over/under, glad/sur, høj/lav m.m.).
 • Laver teater sammen eller understøtter børnenes eget initiativ.
 • Øver motorik (blæser sæbebobler, puste øvelser m.m.).
 • Undgår at bruge ironi i samværet med børnene.
 • Er i øjenhøjde med børnene.
 • Taler med børnene og ikke henover børnene.

5. Krop og bevægelse

Målet for børnene er :

v      At give børnene lyst og glæde til fysisk udfoldelse.

v      At sætte gang i børnenes fantasi og kreativitet.

v      At de udvikler kropsbevidsthed.

v      At de udvikler sig motorisk.

 

Den voksne handler ved at :

 • Skabe et trygt miljø for børnene.
 • Være kreativ.
 • Opfordre børnene til at deltage i fysiske aktiviteter.

 I praksis gør vi :

 • Synger og leger bevægelseslege.
 • Bruger gymnastiksalen til fysisk udfoldelse.
 • Går ture i området, bruger skoven, naturlegepladsen osv..
 • Er ude hver dag hvor vi har fri leg.
 • Klipper, klistrer, tegner, maler osv..
 • Opdeler stuerne så børnene kan lege forskellige lege.

 

6. Natur og naturfænomener

Målet for børnene er :

v      At opleve og lære at værne om naturen.

v      At udvikle respekt for natur og miljø.

v      At udvikle interesse og nysgerrighed for natur/miljø og naturfænomener.

 

Den voksne handler ved :

 •  At   give børnene mulighed for at være i naturen på forskellige årstider.
 • At give børnene mulighed for at møde voksne, som viser glæde, interesse og ansvarlighed for natur og miljø.
 • Den voksne handler ved at sætte naturprojekter i gang.

 I praksis gør vi :

 • Vi samler naturmaterialer som f.eks. bruges til dekorationer, fantasi dyr osv..
 • Vi ser på dyr, evt. under lup og i terrarier.
 • Vi går til åen og oplever naturen der.
 • Vi snakker og viser børnene hvordan vi skal behandle dyr og planter (det er ikke legetøj).
 • Vi tager i skoven og bruger vores krop og sanser f.eks. klatre, dufter, lytter, mærker og rører ved.
 • Vi lærer at børnene at affald ikke hører til i naturen.
 • Vi bruger legepladsen, til at udforske den natur, som er der.
 • Vi snakker med børnene om hvordan vejret er, bl.a. når vi klæder os på, vi tager ud og mærker vind, vejr, kulde og varme.

7. Kulturelle udtryksformer og værdier

Målet for børnene er :

v      At børnene får mulighed for at opleve forskellige kulturelle udtryksformer.

v      At børnene får mulighed for at være kreative.

v      At børnene får kendskab til egen – samt andres kultur og traditioner.

 Den voksne handler ved at :

 • At være bevidste om og tilegner sig viden om de kulturelle tilbud og kulturelle forskelle.
 • At give børnene tid og rum til kulturel udfoldelse.

 I praksis gør vi :

 • Tager på biblioteket.
 • Tager i teater.
 • Tager i kirke.
 • Tager i skole.
 • Afholder forestillinger i huset, f.eks. teater, sang osv..
 • Maler – klipper – klistrer osv..
 • Sørger for at de nødvendige materialer er til stede.
 • Læser bøger,
 • Laver projekter fra andre kulturer, f.eks. mad, levevilkår, traditioner osv..